Årsberättelse/Presentationer

IFAS

Intresseföreningen för asylsjukvård

Årsberättelse IFAS 2018-09-01 – 2019-08-31

Styrelsen för IFAS (Intresseföreningen för Asylsökandes och Nyanländas hälso- och sjukvård samt tandvård) avger följande berättelse för verksamheten 1 september 2018 – 31 augusti 2019.


Föreningens verksamhet:

• Styrelsen har under verksamhetsåret haft ett konstituerande möte och tio protokollförda styrelsemöten per telefon. En betydande del av styrelsens möten har angått planering för den årliga konferensen, gällande logistik, bokning av talare etc. En del protokoll från styrelsemöten har skickats ut till medlemmar via den maillista som funnits tillgänglig.

• Styrelsen består av Elisabet Olsson Ordförande, Björn Nygren Kassör, Britt Axelsson Sekreterare. Styrelseledamöter; VidaAnne Torelöv och Karin Sundkvist och Lucianne Braga. Nyval vid 2018 års möte av Alicja Sahlman som inte deltagit i styrelsearbetet under året. Revisor: Pia Skarin.

• Föreningen har 29 medlemmar och medlemsavgiften fastställdes 2016-11-09 till 100 kronor/år.

• Föreningens kassör har använt ett dataprogram för den ekonomiska redovisningen. Kassören har kontinuerligt informerat om kassaregistrering och bokföring för föreningen vid styrelsemöten under året.

• Styrelsen har fortsatt att arbeta med hemsidan och Facebook.

• Styrelsen har omarbetat informationsblad om föreningen och inbjudan till årets konferens och alla har försökt att nå ut till hela Sverige och till de som i första hand arbetar med migranter.

• Styrelsen har också arbetat aktivt för att få in fler medlemmar i föreningen via information genom mail, Facebook, hemsidan och informerat medlemmar om att ge vidare information om IFAS och våra konferensdagar. Catrin Lindberg, medlem och en av föreningens grundare inbjuds till årets konferens och får ekonomiskt bidrag för resekostnader. Vi har känt av våra begränsningar att nå ut med information om vår förening och är i behov av fler som aktivt kan arbeta med vårt kunskapsområde. Då vi känner av omorganisationer i landets regioner och där de olika yrkesgrupper som aktivt arbetar med vår grupp nyanlända har fått andra arbetsuppgifter. Andra har av besparingsskäl nekats att få åka iväg på vidareutbildning och konferenser, vilket gör att vi i styrelsen diskuterat IFAS fortsatta existens.

• Årets program för IFAS konferens har utformats av en engagerad styrelse som eftersträvat aktuella temadagar för att det skall passa konferensdeltagarna. Särskild utmaning att få föreläsare som enbart får reseersättning, eventuell övernattning samt att det förekommit att föreläsare avböjt medverkan med kort framförhållning till konferensen.


För IFAS 2019-10-02 

Elisabet Olsson Ordförande

Folkhälsomyndigheten


Gävleborg