Årsberättelse/Presentationer

IFAS

Intresseföreningen för asylsjukvård


Årsberättelse IFAS 2017-09-01 – 2018-08-31


Styrelsen för IFAS (Intresseföreningen för Asylsökandes och Nyanländas hälso- och sjukvård samt tandvård) avger följande berättelse för verksamheten 1 september 2017 – 31 augusti 2018.

Föreningens verksamhet:

•Styrelsen har under verksamhetsåret haft ett konstituerande möte och nio protokollförda styrelsemöten per telefon. En betydande del av styrelsens möten har angått planering för den årliga konferensen, gällande logistik, bokning av talare etc. Protokoll från styrelsemöten har skickats ut till medlemmar via den maillista som funnits tillgänglig.

•Styrelsen består av Elisabet Olsson Ordförande, Björn Nygren Kassör, Britt Axelsson Sekreterare 2018-03-09 efter Micaela Nilsson som enbart deltog på konstituerande möte och första styrelsemötet.  Styrelseledamöter; Catrin Lindberg, Pia Carlsson, VidaAnne Torelöv, Ewa Onelius, Daniele Bartolini, Micaela Nilsson var invald sekreterare men avsade sig senare detta uppdrag och gick ur styrelsen enligt styrelseprotokoll 2018-04-18. Adjungerad blev då Frida Kinning som inte medverkat i styrelsearbetet. Adjungerad ledamot Gunnar Dahlbäck.  Revisorer: Pia Skarin och Georg Gharibeh.

•Föreningen har 28 medlemmar och medlemsavgiften fastställdes 2016-11-09 till

100 kronor/år.

•Föreningens kassör har använt ett dataprogram för den ekonomiska redovisningen.

Kassören har kontinuerligt informerat om kassaregistrering och bokföring för föreningen vid styrelsemöten under året.

•Styrelsen har fortsatt att arbeta med hemsidan och uppdraget har utförts av ansvariga för hemsidan.

•Styrelsen har ett informationsblad om föreningen och inbjudan till årets konferens och alla har försökt att nå ut till hela Sverige och till de som i första hand arbetar med migranter.

•Internationella Organisationen för Migration IOM kontaktade IFAS för att få kontakt med sjukvårdspersonal med speciell kompetens för omhändertagande av migranter som kan utbilda hjälparbetare i Europa. Styrelseledamot tog detta vidare till sin arbetsgivare och blir nu involverade i detta arbete.

•Styrelsen har också arbetat aktivt för att få in fler medlemmar i föreningen via information genom mail, informerat medlemmar om att ge vidare information om vår existens och våra konferensdagar. Vi har känt av våra begränsningar att nå ut med information om vår förening och är i behov av fler som aktivt kan arbeta med vårt kunskapsområde.

•Årets program för IFAS konferens har utformats av en engagerad styrelse som eftersträvat aktuella temadagar för att det skall passa konferensdeltagarna.



För IFAS

Elisabet Olsson

Ordförande




Folkhälsomyndigheten


Gävleborg